۱-تحریک متابولیسم.
۲-بهبود وضعیت احساسی(نشاط آوری)
۳-افزایش تمرکز و سرعت واکنش.
۴-بهبود و افزایش عملکرد.
۵-افزایش انرژی و رفع خستگی.
۶-تقویت حافظه. 


۱-تحریک متابولیسم. ۲-بهبود وضعیت احساسی(نشاط آوری) ۳-افزایش تمرکز و سرعت واکنش. ۴-بهبود و افزایش عملکرد. ۵-افزایش انرژی و رفع خستگی. ۶-تقویت حافظه. ۱-تحریک متابولیسم. ۲-بهبود وضعیت احساسی(نشاط آوری) ۳-افزایش تمرکز و سرعت واکنش. ۴-بهبود و افزایش عملکرد. ۵-افزایش انرژی و رفع خستگی. ۶-تقویت حافظه. ۱-تحریک متابولیسم. ۲-بهبود وضعیت احساسی(نشاط آوری) ۳-افزایش تمرکز و سرعت واکنش. ۴-بهبود و افزایش عملکرد. ۵-افزایش انرژی و رفع خستگی. ۶-تقویت حافظه.